Načítávanie...

OBCHODNÉ PODMIENKY GLAMIRA.sk

Úvod

Obchodné podmienky e-commerce predajcu GLAMIRA.sk

1. Úvod

(a) Predajca sa špecializuje na šperky a doplnky, ktoré sú ponúkané prostredníctvom systému on-line obchodu GLAMIRA.sk. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky akvizície, produkty a služby, ktoré sú poskytované od dodávateľa smerom k zákazníkovi, pokiaľ nie je bližšie uvedené inak.

(b) V rámci týchto podmienok, je zákazník definovaný ako súkromná osoba, ktorá uzavrie transakciu s dodávateľom pre súkromné a osobné účely, a pre žiadnu inú obchodnú činnosť ani činnosť prevádzanú na voľnej nohe, do ktorej môže byť nejakým spôsobom zapojený ďalší zákazník. Dodávateľ, v zmysle týchto podmienok, je každá fyzická osoba, právnická osoba alebo člen, ktorým sa stane právnická osoba, ktorá uzavrie transakciu ako súčasť obchodnej činnosti, či podobnej činnosti prevádzanej na voľnej nohe.

(c) Akékoľvek odchýlenie sa v rozpore týchto, alebo niektorých z doplnených podmienok bude považované za porušenie a zmluva, ktorá bola uzavretá podľa predchádzajúcej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, bude uznaná za neplatnú.

(d) Predajca má vyhradené právo kedykoľvek upravovať tieto podmienky aktualizáciou na týchto stránkach. Aktualizované podmienky nahradia všetky predchádzajúce verzie Obchodných podmienok.

(e) Používaním týchto stránok (prístupom, prehliadaním alebo registrovaním sa) potvrdzujete a dávate bezpodmienečný súhlas, že súhlasíte s týmito podmienkami, a že je predmetom v súlade s týmito podmienkami.

2. Uzatvorenie zmluvy

(a) Ponuka predajcu môže podliehať zmenám kedykoľvek bez povinnosti predchádzajúceho oznámenia, na základe vlastného uváženia predávajúceho. Aj keď vyvíjame maximálne úsilie a snahu zabezpečiť a zachytiť sfarbenie, dizajn a štýl výrobkov Glamira zobrazených na fotografiách na webových stránkach, obrázky sú reprezentatívne z pôvodných produktov a môže sa stať, že rôzne variácie sa môžu v skutočnosti líšiť. V súlade s tým, Glamira nenesie za žiadnych okolností zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo nepresnosti na fotografiách, alebo grafickom znázornení výrobkov zobrazených na internetových stránkach. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa produktov, môžete samozrejme kontaktovať naše Oddelenie služieb zákazníkom e-mailom na servis@glamira.sk

(b) Potvrdenie objednávky znamená súhlas kupujúceho s celými Obchodnými podmienkami. Všetky objednávky môžu byť vykonané on-line na webových stránkach Glamira. Transakcia predstavuje záväznú dohodu uzatvoriť zmluvu o nákupe výrobkov. Kliknutím na odkaz „Odoslať objednávku“ počas on-line objednávkového procesu na Glamira webových stránkach, zákazník vytvára záväznú objednávku pre všetky produkty obsiahnuté v nákupnom košíku. Objednávka nemôže byť zmenená, alebo zrušená mimo výnimky vytýčené týmito obchodnými podmienkami.

(c) Zákazník bude informovaný e-mailom, akonáhle bude jeho objednávka prijatá a spracovaná podľa poradia. Vezmite, prosím, na vedomie: prijatie oznámenia tohto prvého e-mailu, neznamená, že dohoda bola uzavretá. Dohoda je uzavretá až odoslaním potvrdenia objednávky alebo konkrétnych produktov, ktoré sú uvoľnené pre expedovanie a doručenie.

(d) Uvoľnenie objednaného tovaru na prepravu predajcom tiež predstavuje prijatie objednávky. Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky bez udania dôvodu.

(e) Prijatie uzatvorenia zmluvy k objednávke je tiež vyhradené, pokiaľ predajcovi nie sú výrobky doručené, alebo boli doručené nesprávne, v tom prípade nedôjde k odoslaniu tovaru zákazníkovi alebo bude odoslaná len časť zásielky.

Toto ustanovenie platí, len ak bola s predajcom uzatvorená zaisťovacia transakcia a nie je dodávané subdodávateľom bez vlastného pochybenia. Predajca vynaloží všetko primerané úsilie k nákupu výrobkov. V prípade, že produkty nemôžu byť obstarávané, Glamira okamžite vráti všetky platby, ktoré už boli prijaté. V prípade, že produkty sú nedostupné alebo dostupné len čiastočne, bude zákazník okamžite informovaný.

(f) Po tom, čo bola zmluva uzavretá - a ak boli produkty objednané elektronicky. V prípade sporu o transakcii vykonanej na webových stránkach medzi zákazníkom a Glamira, dáta registrované cez Glamira sú považované za nezvratný dôkaz o obsahu transakcie.

3. Výhrada vlastníctva a odstúpenie od zmluvy

(a) Vo vzťahu k zákazníkom: Objednaný tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia jeho ceny.
Vo vzťahu k dodávateľom: Predávajúci si ponechá vlastnícke právo k tovaru až do úplného vysporiadania všetkých pohľadávok vyplývajúcich z prebiehajúceho obchodného vzťahu.

(b) V prípadoch porušenia zmluvy zo strany zákazníka (najmä z dôvodu omeškania úhrady, falšovania informácií o bonite alebo konania o právne urovnanie, alebo začatia insolvenčného konania proti majetku zákazníka) je predajca oprávnený od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie tovaru kedykoľvek v prípade, že zákazník neposkytol - alebo poskytol len čiastočne - platbu za objednané produkty.

(c) Zhotoviteľ je oprávnený prepredávať založené výrobky v správnom priebehu podnikania, ale priradí už teraz všetky dlhy predajcovi, suma bude konečná suma faktúry vrátane všetkých nákladov, ktoré vznikli pri predaji položiek zákazníkom alebo tretej strane. Predajca akceptuje prevod. Po dokončení prevodu je zhotoviteľ oprávnený vyberať pohľadávku. Predajca si vyhradzuje právo na výnimku, pokiaľ si zhotoviteľ neplní svoje záväzky alebo mešká s platbou.

(d) Na žiadosť zákazníka je predávajúci povinný vydať cenné papiere, ak nami realizovateľná hodnota presahuje pohľadávky od kupujúceho o viac než 10 %. Predajca si však vyhradzuje právo zvoliť, ktoré cenné papiere vydá.

4. Ceny a platba

(a) Ceny sa môžu meniť. Výpočet ceny je založený na základe cenníka a zľavy sú platné v deň expedovania dodávky alebo poskytnutia služby, vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), ako je stanovené výrobcom.

(b) V prípade zmlúv uzatvorených na diaľku: sú prirátané doplnkové prepravné poplatky ako je uvedené v prehľade nákladov na prepravu (doprava; odsek 6 týchto podmienok). Táto suma bude zaplatená zákazníkom navyše k cene vrátane daní k výrobkom, ktoré boli objednané.

(c) Zákazník má právo na protinároky, ktoré sú platne zavedené a potvrdené a predajca ich nezapiera. Zákazník môže uplatniť iba svoje právo odmietnuť výkon, ak to vyplýva z toho istého zmluvného vzťahu.

(d) V prípade akejkoľvek chyby v cenách alebo nesprávnych informácií o výrobku kvôli typografickým alebo systémovým chybám si spoločnosť GLAMIRA vyhradzuje právo zrušiť všetky objednávky s chybnými informáciami bez toho, aby zákazníkovi vznikli ďalšie povinnosti aj po prijatí potvrdenia o objednávke či oznámení o preprave.

5. Platobné možnosti a náklady na dopravu

(a) Zákazník môže realizovať platby takmer všetkými kreditnými kartami, vrátane Visa, MasterCard, American Express a PayPal. Avšak predajca si vyhradzuje právo vylúčiť špecifické metódy platby.

(b) Kreditným kartám a PayPal platbám sa platby účtujú v eurách (EUR).

(c) Pokiaľ ide o platby cez PayPal, zákazníci by sa mali zaregistrovať na Paypal.co.uk. Výberom PayPal ako platobnej metódy zákazník uzatvára dohodu s PayPal a akceptuje ich podmienky aj v prípade neexistencie akejkoľvek inej dohody, alebo ak nie je uvedené inak priamo v popise výrobku. Produkty budú dodané, akonáhle bude celková suma úplne pripísaná na PayPal účet predajcu.

(d) Náklady na dopravu sú vypočítané ako súčet dodacích poplatkov predajcu. Ďalšie podrobnosti možno nájsť v časti náklady na dopravu.

6. Doprava

(a) Ak nie je uvedené inak, všetky ceny sú vrátane DPH (v prípade potreby) nepočítajúc náklady na dopravu. Doprava a dodávka je zadarmo. Upozorňujeme však, že je potrebné vziať do úvahy medzinárodné clá, pretože tie môžu navýšiť prepravné poplatky a spôsobiť zmenu. Navyše, v prípade vrátených produktov, predávajúci si vyhradzuje právo účtovať zákazníkovi poplatok vo výške 20 € za prepravu, pokiaľ vrátenie presne nespĺňa požiadavky uvedené v podmienkach o vrátení.

(b) V prípade nedostupnosti produktu u Glamira po objednaní predajca objedná vybrané produkty tak rýchlo, ako je to možné, bude tiež bezodkladne informovať zákazníka a uvedie pravdepodobný termín dodania. Ako pomôcka k urýchleniu doručenia slúži označenie výrobkov pomocou semafórového systému. Ak sú produkty označené zelenou, znamená to, že sú k dispozícii na sklade alebo môžu byť vyrobené v krátkej dobe.

(c) Predávajúci si vyhradzuje právo - ak to okolnosti diktujú - doručiť zásielky produktov v oddelených zásielkových balíkoch. V takých prípadoch budú brané do úvahy len tie najlepšie záujmy zákazníka a žiadne ďalšie náklady nevzniknú.

7. Prenos rizika

(a) S ohľadom na zákazníka: Zákazník je zodpovedný skontrolovať si dodaný produkt(y) okamžite po doručení za účelom overenia súladu s objednávkou. Ak existuje nejaké podozrenie alebo rozpor, nemal by zákazník prijať takýto balík a mal by písomne uviesť všetky chyby priamo do vyhlásenia dopravcu (t.j. musia byť dôkazy o manipulácii, poškodenom výrobku, chýbajúcich produktoch alebo predmetoch, alebo dôkazy o tom, že zásielka obsahuje produkty iné ako tie, ktoré si objednal, čo je uvedené v priloženom dokumente zásielky). Majte na pamäti, že riziko náhodnej straty alebo náhodného poškodenia zakúpeného tovaru - vrátane počas odovzdávania - sa prenáša na zákazníka v okamihu, keď je tovar odovzdaný.

(b) Pokiaľ ide o dodávateľa: Riziko náhodnej straty alebo poškodenia produktov sa prenáša na dodávateľa pri odovzdaní, alebo v prípade odovzdaných transakcií, ak sú tieto výrobky odovzdané prepravcovi, nákladnej spoločnosti alebo akejkoľvek inej osobe poverenej uskutočnením zásielky.

Odmietnutie buď zákazníkom, alebo dodávateľom akceptovať dodanie produktu však bude považované za odovzdanie.

(c) Pri celom procese vytvárania objednávky, vrátane všetkých krokov a ani v potvrdzovacom e-maili, ktorý obdržíte, nezahŕňa celková cena produktu colné poplatky (ak nejaké existujú). Sú aplikované až pri vývoze a dovoze pre konkrétnu krajinu. Vytvorenie objednávky je zároveň potvrdením a prejavom bezpodmienečného súhlasu, že zákazník je zodpovedný za úhradu prípadných dodatočných vzniknutých poplatkov.

8. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

(a) Storno podmienky

(i) V prípade, že predávajúci nemôže splniť predbežný termín dodania, je povinný informovať zákazníka včas. V prípade narušenia obchodnej operácie predajcu, ktorý nie je zodpovedný za prerušenie, alebo subdodávateľov, dodacia lehota sa predlžuje v súlade s dĺžkou prerušenia. Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, vrátením tovaru a podaním vyplneného formulára na vrátenie tovaru predajcovi v lehote 60 dní po obdržaní tovaru, ak sú splnené podmienky uvedené v Pravidlách vrátenia tovaru. Avšak výnimka sa vzťahuje na produkty, ktoré boli vyrobené podľa špecifikácií zákazníka, alebo boli prispôsobené na mieru podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

(ii) Lehota začína plynúť až po obdržaní všetkého potrebného predajcom od zákazníka potvrdené písomnými pokynmi zrušiť objednávku (v prípade rozdelenej objednávky dodanej vo viacerých balíkoch, lehota začne plynúť až prijatím celej objednávky), nie však predtým, ako si predajca splní svoju informačnú povinnosť a iné právne záväzky. Odstúpenie od zmluvy bude vykonané bezodkladne, stačí poslať svoju požiadavku a produkty v danom čase.

Odstúpenie odošlite na adresu:
GLAMIRA.sk
GLMR EOOD
Bul. Andrey Lyapchev No:1A
Sofia 1756, Bulgaria
Telefón: 0800 939 010
E-mail: servis@glamira.sk

(b) Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

(i) Na záver úspešného odstúpenia, všetky produkty alebo finančné prostriedky, ktoré boli navzájom vymenené medzi oboma stranami v priebehu transakcie musia byť vrátené, a tiež získaný prínos (napr. z úrokov) musí byť odovzdaný. V prípade, že zákazník nebude schopný vrátiť výrobky alebo bude môcť vrátiť len časť z nich, alebo ich vráti v poškodenom stave, bude zákazník povinný uhradiť predajcovi plnú náhradu hodnoty produktov. Ak zákazník používa zakúpený tovar v rozpore so správnym zaobchádzaním s produktom, alebo pre osobný zisk používa produkt nekompatibilným spôsobom, potom reklamácia nebude platná ani účinná. Neposkytujeme žiadne náhrady produktov, ktoré boli použité na účel, pre ktorý nie sú určené.

(ii) Náklady na vrátenie zásielky, budú účtované zákazníkovi. Predajca neprijme spiatočnú zásielku v prípade, že balík je bez pečiatky alebo nedostatočne označený.

Predávajúci je povinný začať spracovávať záležitosť ohľadne vrátenia tovaru zákazníkom behom 2-4 pracovných dní od doručenia tohto produktu. Pre položky, ktoré nemôžu byť odoslané poštou, zabezpečí predajca ich vyzdvihnutie. Predávajúci je povinný plniť záväzky ohľadom vrátenia platby do 30 dní od vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, ktoré odošle, alebo do 30 dní po tom, čo boli produkty vrátené. Predajca má výhradnú právomoc pri určovaní, či sú výrobky v pôvodnom stave, v tom čase kedy sa vrátili do Glamira. Predajca nenesie tiež žiadnu zodpovednosť za akékoľvek výrobky, ktoré si zákazník praje vrátiť a stratia sa, nie sú doručené alebo sú dodané neskoro; teda zákazník musí niesť riziká zvolenej formy prepravy.

(iii) Právo na vrátenie tovaru sa nevzťahuje na nasledujúce produkty:

Výrobky, ktoré boli vyrobené podľa požiadaviek zákazníka alebo prispôsobené na mieru podliehajúc individuálnym požiadavkám, tieto nie sú dostupné k spätnému zaslaniu.

9. Vrátenie

(a) Ak je zákazník fyzická osoba, ktorá vytvorí súkromnú objednávku bez úmyslu priradiť účel obchodu alebo samostatnej zárobkovej činnosti, potom je táto osoba spotrebiteľ, a preto má nárok na všeobecné právo na odvolanie a vrátenie ako je uvedené nižšie. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy v súlade tiež s odsekom 8 týchto podmienok, je zákazník povinný vrátiť tovar v pôvodnom stave a obale.

(b) Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru je možné iba v prípade, ak produkty nie sú gravírované a nezahŕňajú žiadne individuálne úpravy a/alebo špecifikácie.

10. Záruka

(a) Produkty, ktoré sú dodané sa môžu mierne líšiť od produktov znázornených na internete. Odporúčame preto zákazníkom skontrolovať informácie o produkte v predstihu ešte pred potvrdením objednávky (pozri bod 2 týchto podmienok).

(b) Predávajúci môže uprednostniť poskytnutie záruky prostredníctvom dodatočného plnenia ako je oprava alebo náhradná dodávka. Predávajúci je oprávnený odmietnuť zvolený typ plnenia, ak toto je považované za neprimerane, nákladné a ak iný typ plnenia neprinesie značné nevýhody zákazníkovi.

V prípade zmluvných partnerov, bude predávajúci voliť ako prvé nápravu, alebo náhradu ako záruku pri nedostatkoch na výrobku.

(c) Ak dodatočné plnenie zlyhá, môže zákazník požadovať buď všeobecne zníženie odmeny, alebo zrušenie zmluvy (odstúpenie od zmluvy). V prípade menších závad nemá zákazník právo na odstúpenie od zmluvy so zreteľom na vzájomné záujmy. Vo všetkých prípadoch nároky na náhradu škody voči zmluvnému partnerovi namiesto plnenia dodávky alebo služby, zákazník môže požadovať náhradu výdavkov, ktoré boli vložené s odvolaním na prijatie tých, ktorých si zákazník nechá vykonať. Pri nárokoch zákazníkov na náhradu škody, platí obmedzenie zodpovednosti v odseku 11 týchto podmienok.

(d) Zákazník je povinný riadne si plniť oznamovacie povinnosti. Dodávatelia, a to najmä tí, sú povinní hlásiť zjavné chyby dodávaných výrobkov čo najskôr do dvoch týždňov od prijatia produktov; ak tak neurobia, nebude im poskytované záručné plnenie. Včasné odoslanie chybných produktov alebo okamžité oznámenie, že výrobky sú chybné, bude prijaté ako platná pohľadávka, pokiaľ je tak vykonané ešte pred uplynutím lehoty. Dodávateľ je zodpovedný za vykonanie všetkých potrebných oznámení, a najmä za všímavosť na detailoch, vadách a dátumoch, ku ktorým sa podáva hlásenie škody včas.

(e) V prípade, že kupujúci je dodávateľ, obchodný opis výrobcu o výrobku je jediné kritérium pre určenie, či sa kvalita výrobkov stretáva s požadovaným štandardom. Žiadne ďalšie verejné vyhlásenia, osvedčenia alebo reklama výrobcu nebudú prijateľné ako zmluvne záväzné popisy výrobkov.

(f) Záručná doba pre zákazníka je 2 roky po dodaní výrobkov. Záručná doba 2 roky neplatí v prípade, že zákazník úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, či nedodržiavaním náležitej starostlivosti, poškodil výrobky. Vyššie uvedené obmedzenie neplatí v prípade strát z úmrtia, úrazu či poškodenia zdravia.

(g) Predajca nerobí žiadne právne záväzné záruky so zákazníkom, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak. Záruky výrobcu zostávajú nedotknuté.

11. Obmedzenie zodpovednosti

(a) V prípade mierne nedbanlivého porušenia povinností, zodpovednosť predajcu a zodpovednosť subdodávateľov musí byť obmedzená na predvídateľnú, bezprostrednú a priemernú škodu s ohľadom na typ výrobku. To platí aj v prípadoch menej závažných porušení povinností dodávateľov alebo distribútorov. Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade bežných nedbanlivostí a porušenia iných zmluvných povinností. Predajca zodpovedá za porušenie z pozície zákazníka. Predajca musí mať aj zodpovednosť za prípadné porušenie povinností, ktoré umožňujú realizáciu zákazky v súlade s pravidlami.

 

 

12. OCHRANA SÚKROMIA

Predtým, ako budete používať tento web, prečítajte si prosím starostlivo plné znenie našich Obchodných a prevádzkových podmienok. Poskytnutím informácií pri prechádzaní našej stránky súhlasíte so zberom, spracúvaním a uchovávaním Vašich informácií tak, ako je popísané v podmienkach Ochrany súkromia.

GLAMIRA spracúva Vaše osobné údaje v súlade s požiadavkami (EÚ) 2016/679 - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR), EÚ-U.S.. "Privacy Shield framework" rovnako ako v súlade s platným miestnym zákonom o ochrane osobných údajov.

Kategória osobných údajov, ktoré GLAMIRA spracúva

 • Vaše kontaktné informácie - mená, poštová adresa, mobilné alebo telefónne číslo, e-mailová adresa
 • Vaša IP adresa
 • Detaily nákupu vrátane spôsobu platby a čísla transakcie
 • História Vašej objednávky
 • Informácie o zákazníckej podpore - všetky druhy komunikácie a korešpondencie medzi Vami a naším oddelením zákazníckej podpory.
 • Vo výnimočných prípadoch môžeme požadovať poskytnutie doplňujúcich detailov o Vašom preukazu totožnosti, aby bolo možné overiť Vašu identitu.
 • Vo veľmi výnimočných prípadoch Vás môžeme vyzvať k poskytnutiu Vašich fotografií, videí alebo iných prostriedkov v prípade, že sa budete chcieť zúčastniť niektorého z našich žrebovaní, kampaní a iných ponúk.
 • GLAMIRA si vyhradzuje právo zaslať všetkým svojim zákazníkom pozvanie na účasť na prieskume spokojnosti. Účasť je vždy dobrovoľná.
 • GLAMIRA nespracúva ani neukladá žiadne dáta o Vašich bankových kartách a iných platobných nástrojoch.

Zákonnosť spracúvania

 • GLAMIRA spracúva Vaše osobné údaje, potrebné na plnenie uzavretej zmluvy.
 • GLAMIRA spracúva Vaše osobné údaje, potrebné na splnenie požiadaviek na dane, finančnú alebo inú miestnu legislatívu.

Spracúvame Vaše osobné údaje pre nasledujúce účely:

 • Za účelom presného a správneho prevedenia a doručenie Vašej objednávky.
 • Za účelom prehľadnej a presnej komunikácie s Vami ohľadom stavu Vašej objednávky.
 • Za účelom záruky v záručnej dobe, ktorá sa vzťahuje na produkty
 • Za účelom spokojnosti zákazníka a vernostných programov.
 • Za účelom požiadaviek na dane a legislatívu spojenú s účtovníctvom - prihlásenie a vypočítavanie predaja.
 • Vo výnimočných prípadoch môže GLAMIRA spracúvať doplňujúce dáta pre Vašu identifikáciu za účelom ochrany pred podvodom a krádeži identity.
 • Vo výnimočných prípadoch môže GLAMIRA spracúvať doplňujúce údaje ako fotografie, videá a iné médiá na účely rôznych kampaní alebo žrebovania, iba v prípadoch, že sa zákazník týchto akcií zúčastní.
 • Aby Vám bolo možné poslať náš newsletter a reklamné materiály, iba v prípade, že dá k tomuto zákazník svoj súhlas.

Časové obdobie, počas ktorého budú Vaše osobné údaje uchovávané:

GLAMIRA ukladá Vaše osobné údaje, ktoré ste vložili pri registrácii svojho účtu na našej stránke po dobu, po ktorú účet zostane aktívny.

GLAMIRA ukladá Vaše osobné údaje počas spracúvania a doručenia produktov, rovnako ako po dobu, uvedenú v Podmienkach vrátenia tovaru za účelom prípadného vrátenia tovaru a uplatnenie záruky, ale nie dlhšie, ako 2 roky, alebo dlhšie ako je platnosť záruky.

V prípade, že budeme požadovať dodatočné dáta na overenie Vašej identity, budeme tieto dáta uchovávať, kým stratia platnosť zákonnej lehoty požadovanej pre uchovanie týchto dát.

V prípade zberu osobných údajov za účelom konkrétnych kampaní, lotérií a ďalších reklamných akcií bude obdobie spracúvania uvedené zvlášť v každom prípade, a účastníci budú o tomto informovaní.

Potenciálni príjemcovia Vašich osobných údajov:

GLAMIRA neposkytuje Vaše osobné údaje tretím stranám, pokiaľ nie je zákonom požadované inak alebo s výnimkou nevyhnutných prevádzkových záležitostí, ako je uvedené nižšie:

GLAMIRA poskytne Vaše meno, adresu a telefónne číslo prepravnej spoločnosti, ktorá doručuje Váš tovar.

Vo výnimočných prípadoch môže GLAMIRA potvrdiť Vaše osobné údaje poskytovateľovi platobných služieb, aby sa zabránilo finančnému podvodu alebo krádeži identity.

GLAMIRA prevádza nevyhnutné osobné dáta poskytovateľmi služieb účtovníctva rovnako ako finančným a iným úradom v prípade, že to vyžaduje konkrétny zákon.

Vaše práva ako predmetu dát - kedykoľvek máte právo:

 • Získať prístup k svojim osobným údajom, ktoré GLAMIRA spracúva a tiež získať ich znenie.
 • Požiadať o vymazanie osobných údajov, týkajúcich sa Vašej osoby (právo byť zabudnutý) ak veríte, že už nie sú potrebné na účely, za ktorými boli zhromaždené a spracúvané. Poznamenávame, že toto právo nemôže byť vykonané v prípade, že zákon špeciálne vyžaduje uchovanie dát pre stanovené obdobie.
 • Požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov v prípade, že už nezodpovedajú skutočnosti.
 • Ak požadujete prevedenie vyššie zmienených práv, jednoducho nám pošlite email svojej žiadosti na adresu, ktorú nájdete na našej kontaktnej stránke service@glamira.sk. Odpovieme Vám v najkratšej možnej dobe.
 • Kedykoľvek budete mať obavu, že dochádza k porušovaniu Vašich práv, máte nárok podať sťažnosť nadriadeným orgánom, ktoré sú uvedené nižšie.

Naše odporúčanie ohľadom ochrany osobných údajov:

 • Uchovávajte svoje heslo v bezpečí a nikdy ho neprezrádzajte tretím stranám.
 • Ak používate verejne prístupný počítač (v knižnici, z internetovej kaviarne atď.), vždy skontrolujte, že ste sa odhlásili z účtu, než vypnete počítač.
 • GLAMIRA zaručuje, že nebudeme ohľadom Vašej objednávky kontaktovať žiadnu tretiu stranu okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení o ochrane súkromia.
 • GLAMIRA zaručuje, že nebudeme požadovať od našich klientov vyzradenie ich hesla pre používanie nášho webu. GLAMIRA od svojich zákazníkoch nepožaduje uvádzanie údajov o ich bankových účtoch alebo iných peňažných nástrojoch. Prosíme, ignorujte akúkoľvek podobnú požiadavku vykonaný telefonicky, cez chat alebo email.

Ak ste od niekoho dostali takúto žiadosť, kontaktujte prosím okamžite firmu GLAMIRA a informujte ju o tom.

Ako chránime vaše osobné údaje?

GLAMIRA Vás uisťuje, že sme urobili všetky administratívne, technické a fyzické opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pred neúmyselným, nezákonným alebo nedovoleným prístupom, únikom, zničením, použitím alebo stratou.

GLAMIRA sa riadi vlastnými internými pravidlami etiky pre spracovanie osobných údajov, a naši zamestnanci prešli špeciálnym školením o princípoch Práva na ochranu osobných údajov a základných povinností firiem vzhľadom k implementácii GDPR.

Zaistili sme náš web a ďalšie systémy používaním technických a organizačných prostriedkov, aby tak bolo zabránené stratám, zničeniu, prístupu, úpravy alebo distribúcii Vašich osobných údajov neautorizovanými osobami. Aj napriek všetkým pravidelným kontrolám však nie je možná úplná ochrana pred všetkými možnými rizikami.

Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov?

Všetky firmy zo skupiny GLAMIRA fungujú ako spojené kontrolné orgány podľa nariadenia GDPR - (EÚ) 2016/679 - hlava. 26.

Všetky firmy zo skupiny GLAMIRA spracúvajú osobné údaje svojich zákazníkov podľa špeciálne spísanej dohody medzi nami. Zbierame a uchovávame totožné kategórie osobných údajov o našich zákazníkoch a spracúvame ich len na účely, ktoré sú uvedené v týchto Podmienkach ochrany súkromia. GLAMIRA prehlasuje, že všetky spoločnosti v skupine používajú rovnaké technologické a organizačné postupy na účely ochrany Vašich osobných údajov.

Zákonné subjekty pre spracovanie vašich osobných údajov pre zákazníkov sú:

Vaša krajina

Zákonný subjekt pre spracúvanie osobných údajov

Web a kontakt

Špeciálny subjekt, ktorému môžete podať sťažnosť

Nemecko
Rakúsko

GLAMIRA GmbH - Sontraer Straße 19, 60386, Frankfurt, Nemecko

https://www.glamira.de
Email: service@glamira.de

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30 53117 Bonn
e-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Website: http://www.bfdi.bund.de/ Kompetencie pre sťažnosť je rozdelená medzi rôzne dohliadajúce orgány na ochranu osobných údajov v Nemecku, kompletný zoznam nájdete tu  https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

Bulharsko
Chorvátsko
Česká Republika
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Lotyšsko
Malta
Slovinsko
Švédsko
Belgicko
Holandsko
Taliansko
Maďarsko
Španielsko
Rumunsko
Poľsko
Slovensko
Írsko
Litva
Portugalsko
San Marino
Vatikánsky štát
Brazília
Mexiko
Argentína
Kolumbia
Peru
Bolívia
Ekvádor
Honduras
Dominikánska republika
Guatemala
Kostarika
Uruguaj
Čile
Čína
Japonsko
Moldavsko
Singapur
Nový Zéland
Čierna Hora
Vietnam
India
Spojené Arabské Emiráty
Juhoafrická republika
Hongkong
Srbsko
Kanada

GLMR EOOD Blvd. Andrei Lyapchev №1A, 1756, Sofia, Bulharsko

https://www.glamira.bg
service@glamira.bg

Commission for Personal Data Protection - https://www.cpdp.bg/

Švajčiarsko
Lichtenštajnsko

GLAMIRA CH GMBH Frauenfelderstrasse 31 8555, Müllheim Dorf, Švajčiarsko

https://www.glamira.ch/
service@glamira.ch

Federal DP and Information Commissioner - https://www.edoeb.admin.ch

Austrália

GLAMIRA Australia PTY Limited Level 35, Tower One Barangaroo, International Towers 100 Barangaroo Avenue Sydney, NSW 2000 Australia

https://www.glamira.com.au
service@glamira.com.au

Australian Information Commissioner - https://www.oaic.gov.au/

USA
Grónsko
Francúzska Guyana
Guadeloupe
Martinik
Britské Panenské ostrovy
Turks a Caicos
Saint Pierre a Miquelon
Faraónske ostrovy
Gibraltár
Cookove ostrovy
Kiribati
Marshallove ostrovy
Spojené štáty Mikronézie
Nauru
Palau
Francúzska Polynézia

GLAMIRA INC
1321 Edgewater Dr Suite 5
Orlando, FL 32804, USA

https://www.glamira.com/
service@glamira.com

Federal Trade Commission (FTC) - https://ftccomplaintassistant.gov

Turecko

Glamira Internet ve Kuyumculuk San. Tic. A.S
Yenibosna Merkez Mah. Kuyumcular Sk. Port Plaza
Bahçelievler / İstanbul - Turecko

https://www.glamira.com.tr

Personal Data Protection Authority https://www.kvkk.gov.tr/

Nórsko

Glamira Norge AS
Sørkedalsveien 6, 0306 Oslo, Nórsko

https://www.glamira.no

 

Veľká Británia

GLAMIRA UK LTD
1 Fore Street Avenue London EC2Y 9DT, Veľká Británia

https://www.glamira.co.uk/ 

 

13. Zmena Všeobecných obchodných podmienok

(a) Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek, avšak tak, že zákazníkom minimálne 2 týždne vopred pred nadobudnutím účinnosti zmien dá vedieť. Toto predbežné oznámenie bude mať formu zverejnenia zmenených Všeobecných obchodných podmienok na GLAMIRA.sk webovej stránke s uvedením dátumu, kedy tieto zmeny nadobudnú platnosť.

(b) V prípade, že zákazník nevyjadrí svoj nesúhlas so zmenami v priebehu 2 týždňov po ich zverejnení, zmenené podmienky budú považované za akceptované. Poznámka: Zverejnenie oznámenia na obdobie 2 týždňov bude prísne dodržané.

14. Záverečné ustanovenia

(a) Platí právo Spolkovej republiky Nemecko, s výnimkou práva OSN nákupu. Pre zákazníkov, ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na profesionálne alebo obchodné účely, tieto zákony platia iba v prípade, ak je poskytnutá ochrana záväznými ustanoveniami právnych predpisov štátu, v ktorom má zákazník trvalý pobyt, a nie je zamedzený.

(b) V prípade, že zákazník je podnikateľ, právnická osoba podľa verejného práva alebo verejný špeciálny subjekt, výhradné miesto súdnej príslušnosti v prípade zmluvného sporu je príslušný súd na území miesta predmetu podnikania predajcu, pokiaľ nie je dohodnuá príslušná alternatíva. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo žalovať zmluvného partnera v mieste svojho bydliska alebo v mieste podnikania.