Načítávanie...

Odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy podľa ust. § 3 zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Po uplynutí tejto lehoty toto právo zaniká. Je nutné nám zaslať oznámenie o odstúpení písomne (to znamená, e-mailom, listom alebo faxom) a vrátiť tovar do 14 dní. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a vyskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristiky a fungovanie tovaru - vyskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch ho vrátiť Obchodníkovi. Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia akékoľvek vzájomne poskytnuté plnenia.

Odstúpenie od zmluvy musí byť zaslané na adresu:

GLAMIRA.sk
GLMR EOOD
Blvd. Andrei Lyapchev №1A,
1756, Sofia, Bulgaria

Email: servis@glamira.sk

V prípade, že Spotrebiteľ od zmluvy v súlade s ustanovením Občianskeho zákonníka odstúpi, musia bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy Obchodníkovi, a na vlastné náklady zaslať tovar bezpečným spôsobom.

Následky odstúpenia od zmluvy:

V prípade úspešného odstúpenia od zmluvy musí byť všetok tovar, služby alebo peniaze poskytnuté ktoroukoľvek zo strán vrátené a všetky získané finančné prostriedky uvoľnené. V prípade poškodenia tovaru zo strany Spotrebiteľa musí Spotrebiteľ uhradiť náhradu škody. Aby ste sa vyhli prípadnej náhrade škody, odporúčame tovar používať takým spôsobom, ktorým nebude znížená jeho hodnota. V prípade poškodenia produktu bude Spotrebiteľovi vrátená len alikvotná časť kúpnej ceny zodpovedajúca hodnote vráteného tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na tovar uvedený nižšie:

Tovar upravený podľa priania Spotrebiteľa alebo pre jeho osobu; tovar, ktorý nie je vhodný pre zaslanie späť vzhľadom k jeho stavu; tovar, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli Obchodníka a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy; tovar, ktorý sa rýchlo kazí a tovar, na ktorý sa vzťahuje vypršanie platnosti.